• مشاوره فنی، مهندسی و تجویز

کتیران  با هدف ارائه مشاوره فنی، اقتصادی و مالی به صنایع مختلف کشور و همچنین ارائه راهکارهای مدیریتی به مدیران صنایع جهت افزایش بهره وری واحدهای صنعتی بخشی از سرمایه انسانی خود را بدین امر ارزشمند اختصاص داده است.