این شرکت با بهره گیری از پشتیبانی فنی شرکای بین المللی خود طی سالهای گذشته توانسته است نسبت به تامین کالا و  تجهیزات برای صنایع گوناگون و اجرای پروژه های متفاوت اقدامات مثمر ثمری را انجام دهد.

.  تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه

. آموزش فنی دستگاه ها داخل یا خارج ایران

. تعمییرات اساسی  دستگاه ها

. کالیبراسیون دستگاه ها

. سرویس اولیه برخی از  دستگاه ها